clock
logo

WS (CHATERCGD-VZ) Changde-Zhangjiajie 4 Days 3 Nights Jan 2020 - DDSM196572

WS (CHATERCGD-VZ) Changde-Zhangjiajie 4 Days 3 Nights Jan 2020

รหัสทัวร์ : DDSM196572
WS (CHATERCGD-VZ) Changde-Zhangjiajie 4 Days 3 Nights Jan 2020

  • สะพานกระจกแกรนด์แคนยอน เมืองหิมะ
  • ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ
  • หมูย่างเกาหลี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.พ. 63 - 27 เม.ย. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 12,666 17,166 แสดง - 24
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 13,666 18,166 แสดง - 24
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,666 19,166 แสดง - 24
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,666 19,166 แสดง - 24
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,666 19,166 แสดง - 24
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 14,666 19,166 แสดง - 24
3 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 15,999 21,499 แสดง - 24
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 16,666 22,666 แสดง - 24
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,666 22,666 แสดง - 24
19 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 15,666 21,166 แสดง - 24
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 15,666 21,166 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

WS (CHATERCGD-VZ) Changde-Zhangjiajie 4 Days 3 Nights Jan 2020
WS (CHATERCGD-VZ) Changde-Zhangjiajie 4 Days 3 Nights Jan 2020
ราคาเริ่มต้น 12,666
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน